6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, (istisnalar hariç) birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Bu kapsamda işbu başvuru formu oluşturulmuştur.

Bu formu açık ve tam şekilde doldurmanız gerekmektedir. Yaptığınız başvuruya ilişkin en kısa sürede (en geç 30 gün içerisinde) tarafınıza bilgi verilecektir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için, tarafımıza sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde başvuruyu netleştirmek ve/veya başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilecektir.

A.   İLGİLİ KİŞİNİN (Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişi) HAKLARI
KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereği “herkes”in kendisi ile ilgili;

a.   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.   Kişisel verileri işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c.   Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e.   Kanunun 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f.   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkı vardır.

B.   İSTİSNALAR
 KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereği, ilgili kişinin haklarını ileri sürmesi mümkün olmayan konular;

a.   Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
b.   Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
c.   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
d.   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
e.   Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

KVK Kanunu’nun 28. Maddesinin 2. fıkrası gereği, ilgili kişinin (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç) haklarını ileri sürmesi mümkün olmayan konular;

a.   Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b.   İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c.   Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
d.   Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması halleri istina olarak belirlenmiş olup, ilgili kişinin talepleri bu veriler bakımından işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU FORMU

İrtibat Kişisi

(Çalışan, Çalışan Adayı, Ziyaretçi vb.)
(Talebinizi varsa ekleri/dayanakları ile detaylandırınız.)

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Başvurunuzu buradan yapabileceğiniz gibi, işbu formu ıslak imzalı şekilde doldurarak Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat AŞ, Ata Mah. Sanayi Cad. No:52 Gemlik/Bursa adresine elden ya da posta yoluyla iletebilirsiniz.

Sending