Bölümler

Satın Alma

SATIN ALMA GENEL KOŞUL VE ŞARTLARI    Download PDF

1. TANIMLAR VE ÖNCELİK SIRASI

1.1. İşbu Satın Alma Genel Koşul ve Şartları (bundan sonra "GTCP" olarak anılacaktır), tesis, makina, ekipman, malzeme, mal ve hizmetlerin (bundan sonra "Ürün" olarak anılacaktır), Satın Alma Siparişi (bundan sonra "PO" olarak anılacaktır), GTCP, teknik şartnameler, çizimler ve ilgili diğer dokümanların birlikte oluşturduğu Satın Alma Dosyasına (bundan sonra "POF" olarak anılacaktır) istinaden, bir kişi veya kurum (bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır) tarafından tedariği amacıyla Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. (bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır) tarafından oluşturulan tum PO'lar için geçerlidir. Alıcı ve Satıcı tek başlarına Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.2. Aksi belirtilmediği sürece, POF dokümanlarının öncelik sırası aşağıdaki şekilde olmakla beraber tüm dokümanlar birbirlerinin açıklayıcısı olarak algılanmalıdır. Satıcı, dokümanlarda herhangi bir çelişki farketmesi durumunda Alıcı'ya başvurmalıdır.

a) PO

b) POF’u oluşturan PO dışındaki diğer dokümanlar

c) GTCP

1.3. Satıcı, herhangi bir teyit veya teklifinde, veya başka iletişim şekillerinde Alıcının GTCP'sinden başka şart ve koşullara atıfta bulunsa dahi, bu şart ve koşulların, aksi Alıcı tarafından yazılı olarak teyit edilmediği müddetçe geçerliliği yoktur. Bu durum, Alıcı'nın bu aykırı şartlara açıkça itiraz etmemiş olması ve/veya Alıcı'nın Ürün'ü kabul etmesi durumunda da geçerli olacaktır.

2. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Satıcı, Ürün'lerin kalifiye ve verimli bir iş g ü c ü tarafından zamanında ve güvenli bir şekilde üretilmesi ve/veya teslim edilmesi ve en üst kalitede olmaları için, tüm planlamaların yapıldığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını kabul ve taahhüt eder.

2.2. Ürün'ü sağlayabilmek için gerekli olan tüm uzmanlığın, tesislerin ve ekipmanların zilyetinde olduğu Satıcı'nın taahhüdü altındadır. Satıcı, Alıcı'nın yazılı teyidi olmaksızın sorumluluklarının tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere ifa ettiremez. Bununla birlikte Satıcı alt yüklenicilerinin tüm eylem ve ihmallerinden her zaman sorumludur.

2.3. Satıcı, Alıcı tarafından gerekli görülduğü hallerde bir Kati Teminat sağlamakla yükümlüdür.

3. PAKETLEME, DOKÜMANTASYON VE NAKLİYE

3.1. Satıcı, Alıcı tarafından bildirilen yükleme, paketleme & markalama, malzeme elleçleme ve dokümantasyon talimatlarıyla birlikte, Alıcı'nın bildirdiği nakliye tipine uygun olan ve uluslararası kabul görmüş paketleme ve anti-pas standartlarına da her halükarda uyacaktır. Ürün'ün nakliye ve depolama açısından uygun şekilde paketlenmemiş olması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyandan Satıcı sorumlu olacaktır. POF'da belirtilen teslimat şekli, PO'nun oluşturulduğu tarihte yürürlukte olan Incoterms'e uygun şekilde yorumlanacaktır.

3.2. Satıcı POF'da talep edilen veya kanunen hazırlaması gereken tüm dokümanları sağlayacaktır. Alıcı, kontrol ve onay amacıyla Satıcı'nın bazı doküzmanların taslaklarını önceden göndermesini isteyebilir.

4. KONTROL VE TESTLER

4.1. Alıcı ve/veya Alıcı tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir üçuncü taraf şirket veya kişi, makul bir süre önce bildirmek koşulu ile Ürün'leri kontrol ve test etme veya Satıcı'nın yapacağı testlere tanıklık etme hakkına sahiptir. Satıcı, bu şirket veya kişilere kendisi ve/veya alt yuklenicilerine ait tesislere serbest giriş hakkını vermeyi ve ziyaretleri sırasında gerekli kolaylığı sağlamayı kabul ve taahhut eder.

4.2. Alıcı veya uçuncu tarafların bu kontrol ve testlere katılıp katılmaması, zimni kabul teşkil etmeyeceği gibi, Satıcı'yı da POF'da belirtilen yukumluluklerinden muaf kılmaz. Alıcı' nın Ürun hakkındaki son kabulü, Ürün'ün kullanıma alınmasına istinaden gerçekleşmiş sayılır.

4.3. Alıcı, yazılı olarak bildirmek koşuluyla, siparişin durumunu incelemek veya kalite güvence tavsiyelerinde bulunmak amacıyla kendi çalışanlarını veya üçüncü bir tarafı Satıcı'ya gönderebilir. Satıcı bu kişilere, kendisine, alt yüklenicilerine ve/veya tedarikçilerine ait tesislere makul ve serbest giriş hakkı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

5. TESLİMAT VE GECİKMELER

5.1. POF'da aksi belirtilmedikçe teslimat hem Ürün'ün hem de POF'da belirtilen tüm dokümantasyonun teslimatı anlamına gelir. Ürün'ün ve dokümantasyonun POF'da belirtilen koşul ve şartlara tam olarak uyumlu olmadığı veya Alıcı'nın buna istinaden yazılı bir kabulu bulunmadığı takdirde ürünün teslimatı gerçekleşmiş kabul edilmez.

5.2. Teslimat zamanı siparişin esaslı bir unsuru olup, Alıcı'nın onayı olmadan ertelenemez. Alıcı'nın talebine istinaden Satıcı siparişteki ilerleme ve üretim programı hakkında tam ve doğru bilgileri gerçek zamanlı olarak sağlamakla yükümlüdür. Herhangi bir teslimat veya aksiyonda, belirtilen tarihe kıyasla fiilen bir gecikme yaşanıyor veya potansiyel bir gecikme bekleniyorsa, Satıcı derhal ve yazılı olarak Alıcı'yı bilgilendirecektir.

5.3. Satıcı, zamanında teslimatı garanti altına almak üzere Alıcı'nın talep ettiği düzeltici faaliyetlerin ve geliştirmelerin masraflarını karşılamaktan kaçınmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. POF'da belirtilen tarihte gecikilmesi durumunda, Satıcı haftalık yüzde iki (%2) ve haftanın belirli bir kısmı için bu yüzdenin hesaplanacak oranını gecikme cezası olarak Alıcı' ya ödeyecektir. Bu cezanın uygulanması, Satıcı'yı herhangi bir yükümlülüğünden muaf kılmayacağı gibi Alıcı'nın da herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez. Alıcı, proje takviminin olumsuz olarak etkilenmesini önlemek üzere, masrafları da Satıcı'ya ait olacak şekilde Satıcı'nın Ürün'ü uçak kargo ile göndermesini istemek de dahil, gerekli tüm adımların atılmasını talep etme hakkını saklı tutar.

6. FİYAT VE ÖDEMELER

6.1. POF dokümanlarında aksi belirtilmediği sürece, PO'daki fiyatlar sabittir ve herhangi bir sebep dolayısıyla yükseltilemez. Fiyatlara KDV hariç tüm vergi ve sair ücretler ile paketleme, ihracat vb. yükleme masrafları dahildir. Eğer doğuyorsa, pul, damga vergisi ve harçlara ilişkin her türlü sorumluluk Satıcı'ya aittir. PO tarihinden sonra devlet tarafından ihdas edilecek yeni vergi, rusum vb. giderlerin Satıcı tarafından fiyatlara yansıtılması Alıcı'nın yazılı onayına tabidir.

6.2. Satıcı Ürün'ü ancak POF'da belirtilen koşullarda teslimat gerçekleştikten sonra faturalayabilir. Satıcı, Alıcı'nın yazılı izni olmaksızın parçalı sevkiyat veya kısmi faturalama yapamaz.

6.3. Ödemeler POF'da belirtilen ödeme koşullarına göre yapılır. Alıcı, herhangi bir sebepten Satıcı aleyhine ortaya koyduğu tazminat taleplerinin bedeline eşdeğer miktarda bir ödemeyi durdurabilir veya yapacağı ödemelerden mahsup edebilir.

6.4. Alıcı, Alıcı'nın projesini ve mallarını haciz veya ipotekten korumak da dahil olmak üzere, Satıcı POF'da belirtilen tüm sorumluluklarını yerine getirene kadar Satıcı'ya yapacağı ödemeleri durdurabilir.

7. DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Alıcı, Satıcı'ya yazılı olarak bildirmek koşuluyla POF'un herhangi bir öğesinde istediği bir anda değişiklik yapabilir. Satıcı, Alıcı'nın bildirimini takip eden beş (5) iş günü içerisinde, söz konusu değişikliklerin fiyat, teslimat programı veya POF'un herhangi bir kısmı uzerinde etkisi olup olmadığını bildirmekle yükümlüdür. Alıcı POF'u kendi insiyatifinde değiştirebilecek olup ilgili değişikliklerin etkilerinin POF'a yansıtılmasını beklemeksizin Satıcı'nın değişiklikleri devreye almasını talep edebilir.

8. MÜLKİYET HAKKI VE RİSK

8.1. Ürünün uğrayabileceği kayıp ve hasarlar ile ilgili risk POF'da belirtilen ve PO'nun geçildiği tarihte yürürlükte olan Incoterms teslim şeklinin tariflediği şekilde Alıcı'ya geçer.

8.2. POF'da aksi belirtilmediği takdirde, haciz veya diğer ipoteklerden muaf Ürün‘ün mulkiyeti, teslimatta ya da eğer daha erken gerçekleşirse fiyatının yuzde doksanı (%90) veya daha fazlası ödendiğinde Alıcı'ya geçer.

9. GARANTİ

9.1. Satıcı, Ürün'lerin ve hammaddelerinin POF'un gerekliliklerini karşıladığını, yeni (aksi Alıcı tarafından yazılı olarak teyid edilmediği takdirde son 10 (on) yıldan daha önce üretilmemiş) ve hasarsız olduğunu, iyi bir tasarım, malzeme ve işçiliğin ürünü olduğunu ve kullanılması planlanan amaca uygun ve güvenilir olduğunu garanti eder.

9.2. POF'da aksi belirtilmediği sürece, Ürün'ün garantisi Ürün ticari kullanıma sokulduktan itibaren yirmidört (24) ay ya da daha erken bir tarihe tekabül ettiği takdirde teslimattan itibaren kırksekiz (48) ay süre sonra geçerliliğini yitirir.

9.3. Garanti süresi içerisinde Ürün'de bir hata, kusur ya da POF'un şartlarına kıyasla bir uygunsuzluk tespit edilirse, Satıcı masraflarını kendi karşılamak üzere Ürün'ü Alıcı'nın vereceği süre içerisinde tamir eder, değiştirir ya da kusurları düzeltir. Satıcı'nın bunu yapamadığı durumlarda, Alıcı Ürün'ü kendisi ya da bir üçüncü taraf vasıtasıyla riski ve masrafları Satıcıya ait olacak şekilde tamir etmeyi ya da yenilemeyi seçebilir, ya da fiyattaki adil bir ayarlama ile kusurlu urunu kabul edebilir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Mücbir Sebepler nedeniyle Alıcı ve/veya Satıcı'nın eylemleri kısmen veya tamamen kesintiye uğrar veya durdurulmak zorunda kalırsa, etkilenen tarafın yeterli kanıt ile birlikte diğer tarafı mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren 5(beş) gün içinde bilgilendirmesi ve meydana gelecek gecikmeyi en aza indirmek için gerekli adımları atması koşuluyla, bu eylemler için POF'da belirtilen tarihler tekrar belirlenir. "Doğal afetler, savaş, ayaklanma, ihtilal, sivil kargaşa, salgın hastalık" gibi durumlar Mücbir Sebep olarak kabul edilebilir, bununla birlikte "imalatta ortaya çıkan zorluklar, hammadde veya diğer gereklerin temininde ortaya çıkan zorluklar (eğer bizzat sebebi başka bir Mücbir Sebep değil ise), iş gücü yetersizliği, grev veya alt yüklenicilerin sorumluluklarını yerine getirmemesi" gibi konular Mücbir Sebep olarak kabul edilmez.

10.2. Mücbir Sebepler yüzünden oluşan gecikmenin otuz (30) günü geçmesi durumunda, Satıcı'yı yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle Alıcı herhangi bir fesih bedeli ödemek zorunda kalmaksızın PO'yu feshetme hakkına sahip olmuş olur.

11. FESİH

11.1. Haklı Sebeplerle Fesih

11.1.1. Alıcı, aşağıdaki durumlarda Satıcı'ya karşı yukumluluk altında kalmaksızın PO'yu kısmen veya tamamen feshedebilir.

a) Satıcı sorumluluklarını yerine getiremez ve yapılacak yazılı uyarıyı muteakip yirmibir (21) gün içerisinde durumu düzeltemez ise;

b) POF'a uygun teslimatın POF'da belirtilen tarihten itibaren uç (3) hafta içerisinde gerçekleşeceğine dair ortaya yeterli güvence koyamaz ise;

c) İflas eder veya ödeme aczine düşer ise, alacaklılar lehine bir feragat yapar ise, bir icra memuru veya vasi tahsis edilir ise, zorunlu satışı veya benzer işlemler başlatılır ise, faaliyetlerini durdurur ya da durdurmakla tehdit eder ise, veya borçlarını gunu gelmesine rağmen ödeyemez duruma düşer ise.

11.1.2. Böyle bir feshi muteakip Alıcı'nın talebi halinde Satıcı kendisine daha önce yapılmış ödemeleri faiziyle birlikte derhal, nakten ve defaten ödemeyi peşinen kabul ve taahüt eder. Bununla birlite Alıcı Ürun'lerin tamamını veya bir kısmını reddebilir, ve/veya kendi ya da üçüncü bir taraf vasıtasıyla işi kısmen ya da tamamen devam ettirebilir. Bu suretle PO fiyatının üzerinde yaptığı tüm masrafların ve diğer harcamaların Satıcı tarafından ödenmesini talep edebilir. Böyle bir durumda, Alıcı'nın ödeme yükümlülükleri de derhal sona erer ve iptal olur.

11.2. Sebepsiz Fesih

11.2.1. Alıcı, yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle haklı bir nedene bağlı olmaksızın PO'yu kısmen ya da tamamen feshedebilir. Satıcı, böyle bir bildirim aldığında bildirimde belirtildiği kapsamda yaptığı işi durduracak, o andan itibaren tedarikçilere veya alt yüklenicilere daha fazla sipariş vermeyecek, ve daha önce verilmiş tüm siparişleri makul bir çaba ile Alıcı'yı tatmin edecek koşullarda iptal etmeye calışacaktır.

11.2.2 Böyle bir feshe istinaden, Satıcı fesih öncesi yapmış olduğu veya tevdi ettiği masraflarını kapsayacak miktarda bir ödemeyi hak etmekle birlikte, bu doğrudan masraflar toplam PO tutarını aşamaz. Bu masraflar alıcı gerekli gördüğünde destekleyici dokümanlar ile kanıtlanmalıdır.

12. MUAFİYET

12.1. Satıcı, Alıcı'yı, Alıcı'nın iştiraklerini, temsilcilerini, çalışanlarını, acentelerini, kanunların izin verdiği ölçüde, kendi çalışanları, alt yüklenicileri veya acenteleri de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafa karşı, kişisel yaralanma veya ölüm ve kişisel mülklere gelebilecek zarar ve ziyan da dahil, Satıcı'nın herhangi bir eylem veya ihmalinin ya da POF'a istinaden temin edilecek Ürün'deki herhangi bir kusurun sebep olabileceği tüm yükümlülüklerinden beri kılacak, koruyacak ve gerektiğinde tazmin edecektir.

12.2. Satıcı, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği tüm sigorta poliçeleri ile PO kapsamındaki Satıcı yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm sigorta poliçelerini satın almalı ve PO ve garanti süresi boyunca geçerliliklerini sağlamalıdır. Bu sigortalar herhangi bir sınırlama olmaksızın İşveren Sorumluluk Sigortası, üçüncü şahıs sorumluluk sigortası ve genel ürün sorumluluk sigortalarını da içermelidir. Sigortalar Alıcı tarafından onaylanacak sigorta firmalarından temin edilecek olup Alıcı tüm bu sigorta poliçelerinde ek sigortalı olarak adlandırılmalıdır. (Satıcının bu PO altındaki yükümlülükleri ölçüsünde.) Madde 12 uyarınca gerekli olan tüm sigorta poliçeleri, sigortacıların, Alıcı'nın lehine tüm rücu haklarından feragat ettiğine ilişkin hükümleri içerektir. (Satıcının bu PO altında yükümlülükleri ölçüsünde.)

13. GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET

13.1. Yazılı olsun ya da olmasın, Alıcı tarafından Satıcı'ya iletilen çizimler, resimler, teknik şartnameler de dahil tüm bilgi birikimi (know-how) ve veriler, PO'yu ifa etmek dışında hiç bir amaç için kullanılmayacak, gizliliği korunacak, ifşa edilmeyecek ya da çoğaltılmayacak, ve sürekli surette Alıcı'nın mülkiyeti olacaktır.

13.2. Satıcı, Ürün ile birlikte, doğrudan kendisi tarafından veya kendi adına sağlanan tüm diğer malzeme veya bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, Satıcı'nın Alıcı'yı ve Alıcı'nın müşterilerini iddia olunan veya fiilen gerçekleşmiş ihlallerden doğacak hak iddialarına ve yükümlülüklere karşı koruyacağını, beri kılacağını ve gerektiğinde tazmin edeceğini garanti eder.

14. UYGUNLUK

14.1. Satıcı, Ürün'ün ve Ürün'le ilişkili tüm işlerin, yürürlükte olan tüm kanun ve yönetmeliklere kesin olarak uygun olduğunu garanti eder. Bu garanti, imalat, ara ve/veya son teslimat ülkelerinde Ürün'ün imalatı, satışı ve/veya teslimatı ile ilgili Sağlık, Guvenlik ve Çevre de dahil tüm kanun ve yönetmeliklere uyumu kapsar, Ürün'ün ve paketlemesinin kanun veya uygun mühendislik uygulamaları tarafından yasaklanan arsenik, asbest, kurşun veya benzeri tehlikeli maddeler içermediğini ve Ürün'ün güvenli ve doğru kullanımı için gerekli tüm talimat, uyarı ve bilgileriyle birlikte teslim edileceğini taahhüt eder.

14.2. Satıcı, Alıcı ile olan iş ilişkilerinde yürürlükte olan hukuki gereklilikler ile, meşru ve etik iş uygulamalarına bağlı kalacağını taahhüt eder.

14.3. Satıcı, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarına rüşvet verilmesinin engellenmesine ilişkin tüm geçerli uluslararası ve yerel yasalara, yönetmeliklere ve düzenlemelere; ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nın tüm hükümlerini ve bunlara ilişkin tüm değişiklikleri ve Dünya Ekonomik Forumu ilgili ilkelerine tamamen uyacaktır. Bu çerçevede, Satıcı, herhangi bir üçüncü tarafa, Alıcının çalışanlarına veya Alıcının müşterilerine dolaylı veya dolaysız olarak herhangi bir ödeme yapmayacağını, herhangi bir hediye veya komisyon vermeyeceğini, veya bunlar gibi addedilebilir herhangi bir harekete bulunmayacağını garanti eder.

14.4. Satıcı, uluslararası yaptırım programları da dahil olmak üzere tum geçerli Amerika Birleşik Devletleri İhracat ve İthalat yasa ve yönetmeliklerine uymalıdır. Satıcı, hükumetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan yasaklı taraflarla (uyuşturucu kaçakçıları, para aklayan şirketler ve bilinen/şuphelenilen teröristler vb.) herhangi bir işlem yapmayacağını garanti eder.

15. DOLAYLI ZARA RLAR

15.1. Taraflardan hiçbiri diğer tarafın üretim kaybı, iş kaybı, firma değer veya itibar kaybı, tasarruf veya kâr kaybı, gelir kaybı, sözleşme kaybı veya benzeri dolaylı veya arızi kayıplarından mesul olmayacaktır. Bu hüküm, yürürlükte olan diğer cezai şartların uygulanmasına halel getirmez.

16. HAKEMLİK

16.1. Taraflar POF'a istinaden veya POF'dan dolayı oluşacak uyuşmazlıkların veya ihlalleri kendi aralarında müzakere ile çözmek için ellerinden geleni yapacaklardır. POF'un varlığı, geçerliliği, yorumlanması veya feshi gibi konuları sorgulayan hususlar da dahil müzakere ile çözülemeyen tüm uyuşmazlıklar, Türk Tahkim Birliği kurallarına göre yapılacak hakemlik ile çözümlenecektir.

17. UYGULANAN KANUN

17.1. PO taraflar tarafından müzakere edilmiş ve Alıcı tarafından Türkiye'de oluşturulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yorumlanacak ve uygulanacaktır. İhtilafların hakemlik ile çözülememesi halinde Bursa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

18. DEVİR

18.1. Satıcı, Alıcı'nın yazılı izni olmaksızın PO'yu kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa devir ya da transfer edemez. Bu hükme bakılmaksızın, Alıcı'nın bu konuda vereceği herhangi bir onay Satıcı'yı POF'dan dolayı ortaya çıkan hiçbir sorumluluğundan muaf kılmaz.

18.2. Alıcı, PO'yu yazılı bir bildirimde bulunmak koşuluyla müşterisine, herhangi bir iştirakine veya bağlı ortaklığına devredebilir.

19. FERAGAT ETMEME VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN SÜRMESİ

19.1. Taraflardan herhangi birinin bir ihlale ilişkin talebinden veya takibinden feragati, benzer bir konu ile alakalı olsun ya da olmasın, başka bir mevcut ya da gelecekte oluşabilecek ihlale ilişkin talebinden veya takibinden feragat ettiği anlamına gelmez.

19.2. Doğası gereği PO'nun sona erme veya fesih tarihinin ötesine sarkan yükümlülükler, bu sona erme veya fesih tarihinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

20. KULLANILACAK DİL, BİLDİRİM VE İLETİŞİM

20.1. POF ile alakalı tüm iletişimin ve dokümantasyonun dili, taraflar aksi üzerinde anlaşmadıkça Türkçe olacaktır.

20.2. Taraflardan herhangi birinin POF'a istinaden yapacağı bildirimler yazılı olacak, elden, kurye ile veya faks ile POF'da belirtilen adrese iletilecektir. Bildirim, eğer elden yapılıyorsa teslim edildiği veya teslim almanın reddedildiği tarihte, faks ile yapılıyorsa bildirimin yapıldığı tarafın ülkesindeki ilk iş gününde, kurye ile yapılıyorsa teslimat tarihinde yapılmış sayılır.

20.3. Günlük işlerle ilgili kurulacak iletişim için elektronik posta kullanılabilir.

21. KAMUYA AÇIKLIK

21.1. Satıcı, Alıcı’nın yazılı izni olmaksızın PO ile ilgili herhangi bir basın açıklaması yapmayacak, reklamının yapılmasına ve/veya kamuya açıklanmasına izin vermeyecektir.